Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Авто Евро Сила в Харькове - Форум » АЕС в Украине » Цели Авто Евро Сила (Цели АЕС - выдержка из статута организации)
Цели Авто Евро Сила
arimanrsДата: Суббота, 01.04.2017, 15:01 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
РОЗДІЛ 2. МЕТА (ЦІЛІ) .
2.1. Метою діяльності ВО “АВТО ЄВРО СИЛА ” є сприяння:
- об’єднання всіх автовласників транспортних засобів з іноземною
реєстрацією по всіх регіонах України;
- захисту та реалізації прав автовласників транспортних засобів з
іноземною реєстрацією в Україні,
зокрема, громадянських і політичних; утвердженню та здійсненню всіх форм
прямої демократії в Україні,
в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів і виборів;
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.
- захисту громадян від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та
законами України права
і свободи;
- запобіганню спробам завадити здійсненню прямої демократії в Україні;
- стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою
розбудови громадянського
суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства
права;
- захисту конституційних норм;
- захисту законних інтересів, прав і свобод громадян України;
- вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів
нормативних актів, ВО “АВТО
ЄВРО СИЛА” їх громадського обговорення, надання науково-правових
висновків, здійснення експертиз з
усіх галузей права та проведення політологічних і соціологічних досліджень;
- створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов для
розвитку законодавства
України, проведенню в Україні правової реформи і її складових:
парламентської, адміністративної,
судової та реформи місцевого самоврядування;
- боротьбі з корупцією, адаптації законодавства України до законодавства
Європейського союзу (ЄС)
та щодо членства в Єдиному Економічному Просторі (ЄЕП).
2.2. Для досягнення мети, передбаченої пунктом 2.1. цього Статуту,
основними завданнями та
напрямами діяльності ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” є в установленому законодавством
порядку:
- сприяння захисту прав та інтересів автовласників транспортних засобів з
іноземною реєстрацією,
координації зусиль організацій, установ та громадян, зацікавленних у його
розвитку на засадах
демократичного управління;
- пропаганда правозахисних ідей, правове просвітництво;
- сприяння покращенню стану захисту прав і свобод автовласників
транспортних засобів з іноземною
реєстрацією, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій,
проблем та перспектив
розвитку, та більш широкого кола пов'язаних із цим питань як теоретичного,
так і прикладного характеру;
- аналіз стану захисту прав автовласників транспортних засобів з іноземною
реєстрацією в Україні;
- забезпечення гідного представництва в міських, обласних, районних,
всеукраїнських та міжнародних
заходах;
- сприяння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної) особам,
чиї права були порушені;
- сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що
пов'язані із захистом прав
людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у
створенні гарантій
дотримання прав людини та основних свобод;
- участь у процесі прийняття рішень органами державної влади та органами
місцевого
самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту
прав і свобод громадян
України;
- сприяння захисту прав місцевого самоврядування;
- сприяння вдосконаленню, підготовці та перепідготовці професійної
майстерності спеціалістів,
науковців через організацію та проведення лекцій, конференцій, семінарів,
симпозіумів, стажувань;
- підтримання контактів та співробітництво з іншими громадськими ВО “АВТО
ЄВРО СИЛА” ми;
- розроблення та забезпечення реалізації доВОстрокових програм розвитку;
- визначення шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку;
- сприяння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам,
підприємствам,
установам, ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” м та іноземним фізичним і юридичним особам;
- сприяння захисту прав та інтересів членів громадської ВО “АВТО ЄВРО
СИЛА” , фізичних та
юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в
органах державної влади,
місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав,
надання інформаційної,
фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;
- сприяння захисту законних прав та інтересів членів громадської ВО “АВТО
ЄВРО СИЛА” , а також
українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, що можуть бути
порушені внаслідок рішень, дій або
бездіяльності органів державної влади України чи їх посадових осіб;
- сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю
органів державної влади та
місцевого самоврядування;
- сприяння реалізації конституційних прав шляхом внесення до органів
державної влади, громадських
об’єднань, відповідно до їх статутів, пропозицій про поліпшення їх
діяльності, викривання недоліків в
роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади і
громадських об’єднань;
- сприяння забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення
роботи органів
державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм
власності;
- сприяння підвищенню ролі й авторитету науковців у галузі права в
суспільстві і державі;
- розробка та подання на розгляд органів державної влади пропозицій щодо
проведення в Україні
правової реформи, включаючи всі її складові: парламентську,
адміністративну, судову та реформу
місцевого самоврядування; захисту конституційних норм, боротьби з корупцією;
- формування та мобілізація громадської думки щодо спротиву незаконним
діям органів влади,
спрямованих на звуження обсягу конституційних прав і свобод громадян;
- ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” широкого експертного і громадського обговорення
конституційних ініціатив,
які висуваються політичними силами та органами державної влади;
- вироблення і винесення на громадське обговорення власних конституційних
ініціатив;
- здійснення стратегічного прогнозування розвитку законодавства,
підготовка проектів планів
законодавчих робіт;
- забезпечення та ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” процесів, пов’язаних з громадськими
та громадянськими
експертизами у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
- сприяння долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення
громадських слухань з
окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду
парламентом цих
пропозицій;
- збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі
науково-теоретичного та прикладного
характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку
України, зокрема, напрямів та
перспектив демократизації різних сфер життя;
- вивчення та аналіз реального стану та тенденцій розвитку суспільної
свідомості громадян України, а
також розробка на базі цього рекомендацій державним органам, політичним
партіям та громадським
об’єднанням щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;
- сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок,
книг, методичних посібників і
науково-практичних коментарів з правових питань, а також діяльності ВО
“АВТО ЄВРО СИЛА” та
діяльності у сферах життєдіяльності суспільства;
- сприяння ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з
метою
розповсюдження інформації щодо роботи ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” та діяльності її
членів, а також з інших
питань передбачених даним Статутом;
- сприяння налагодженню зв'язків між спеціалістами, науковцями та
практиками України та інших
держав з метою обміну досвідом у захисті прав та інтересів людини та держави;
- сприяння розвитку та розширенню культурних зв'язків з урядовими та з
неурядовими ВО “АВТО
ЄВРО СИЛА” ми;
- сприяння здійсненню інвестиційних проектів у сфері економіки та правової
науки; встановлення та
вручення нагород членам ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”;
- сприяння розвитку системи пропаганди і популяризації ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”;
- сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку
правової освіти населення;
- сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних,
економічних та інших
інтересів населення;
- сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової
діяльності спеціалістів юридичної
економічної та інших суміжних сфер.
- впровадження (поширення) єдиної політики розвитку ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”;
- захист членів ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”, повага до їх інтересів та
врегулювання спорів між ними;
- контроль та забезпечення дотримання Статуту та інших регламентних
документів всіма членами ВО
“АВТО ЄВРО СИЛА” ;
- захист інтересів членів ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” у відносинах з органами
державної влади, посадовими
особами, громадськими ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” ми, всіма третіми особами;
- сприяння поширенню інформації про громадянський рух ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”
в Україні та обмін
досвідом в цій сфері.
2.3. Для виконання поставлених завдань ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” має право в
установленому
законодавством порядку:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права відповідно до
чинного законодавства України;
- здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо
та через створені в
порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства),
діяльність яких відповідає
меті ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” та сприяє її досягненню;
- представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і
законні інтереси своїх членів,
інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого
самоврядування, в судах, на
підприємствах, в установах, громадських та інших ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”;
- брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання (збори,
мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські
об’єднання, надавати допомогу в
їх створенні;
- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що
знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету
(цілі);
- засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби
масової інформації;
- створювати установи та ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”, а також засновувати
підприємства, необхідні для
виконання статутної мети (цілей);
- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до
Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі
консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з
громадськими об’єднаннями
та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
- самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після
сплати податків та
інших обов'язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством
України;
- бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;
- укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах
угоди про співробітництво
та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;
- здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”
ми та
міжнародними урядовими ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” ми з дотриманням законів
України та міжнародних
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України;
2.4. ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” також здійснює інші права не заборонені законом
та вживає інших заходів,
що не суперечать чинному законодавству України.
2.5. З метою здійснення статутної діяльності ВО “АВТО ЄВРО СИЛА” може
створити Науково-експертну
раду. Рішення про утворення Науково-експертної ради, її персональний
склад, а також про затвердження
положення про неї приймаються Виконкомом ВО “АВТО ЄВРО СИЛА”.
 
Форум » Авто Евро Сила в Харькове - Форум » АЕС в Украине » Цели Авто Евро Сила (Цели АЕС - выдержка из статута организации)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: